The level and determinants of work profitability changes in the Czech and Polish agricultural sector in the years 2004–2014

https://doi.org/10.17221/159/2015-AGRICECONCitation:Golas Z. (2016): The level and determinants of work profitability changes in the Czech and Polish agricultural sector in the years 2004–2014. Agric. Econ. – Czech, 62: 334-344.
download PDF
The main aim of the study was to analyse changes in the work profitability in the agricultural sector in the Czech Republic and Poland in the post-accession period. The study used the Economic Accounts for Agriculture, which enabled the analysis of the economic situation in agriculture according to the uniform standards. The study was based on a system of work profitability indexes and factor analysis. The research proved that during the post-accession period (2004–2014), in the average work profitability in agriculture increased in the real terms by 6.69% per annum in the Czech Republic and by 5.66% per annum in Poland. As results from the factor analysis, favourable changes in the work profitability in the agricultural sector in the Czech Republic were chiefly caused by an increase in subsidies, a higher productivity and depreciation costs. On the other hand, the increased productivity and subsidies were the main causes of favourable changes in the work profitability in the agricultural sector in Poland.
References:
Blaas G. (2003): Slovak agriculture heading for the EU membership. Agricultural Economics – Czech, 49: 120–127.
 
Blaas G., Varoščák J. (2006): Slovak agricultural markets and farm income after the EU accession. Agricultural Economics – Czech, 52: 23–29.
 
Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2005): Zarys metodologiczny analizy finansowej. (The outline of the methodology of financial analysis.) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 
Economic Accounts for Agriculture (2015). Available at http://epp.eurostat.ec.europa.eu (accessed Feb. 2015).
 
Gołaś Z. (2010): Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. (Productivity and profitability of labour in agriculture in the light of the Economic Accounts for Agriculture.) Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3: 19–42.
 
Gołaś Z. (2014): Determinants of changes in work profitability in Polish agriculture in 2004–2013. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 14: 86–94.
 
Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009): Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. (Changes in the volume of production and agricultural income in the conditions of Poland›s accession to the EU.) Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4: 40–52.
 
Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the Economic Accounts for Agriculture in the Community. Official Journal of the European Union, 05.02.2004.
 
Skoczylas W. (2007): Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. (Determinants and models of enterprise value.) PWE, Warszawa.
 
Skoczylas W., Niemiec A. (2005): Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu. (Causal analysis of economic added value in the identification and evaluation of its growth strategy.) Prace Naukowe, AE Wrocław, 1061: 71–81.
 
Spicka J. (2013): The Economic disparity in EU Agriculture in the context of the recent EU enlargements. Journal of Economics and Sustainable Development, 4: 125–133.
 
Vavřina Jana, Růžičková Kamila, Martinovičová Dana (): The CAP reform beyond 2013: the economic performance of agricultural enterprises within the Visegrad Group. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60, 451-462  https://doi.org/10.11118/actaun201260070451
 
Wędzki D. (2006): Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. (Ratio analysis of financial statements.) Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
Zegar J.S. (2008): Dochody w okresie transformacji i integracji europejskiej. (Income in the European transition and integration period.) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti