Articles in press

101/2018-CJAS

Expression analysis of BMPR1B, BMP15, and GDF9 in prolific and non-prolific sheep breeds during the follicular phase

 

 

 

Ji-Shun Tang, Wen-Ping Hu, Ran Di, Xiang-Yu Wang, Xiao-Sheng Zhang, Jin-Long Zhang, Qiu-Yue Liu, Ming-Xing Chu
abstract

© 2019 Czech Academy of Agricultural Sciences