Articles in press

476/2016-CJFS

Effects of xanthan gum and corn flour on the quality of sponge cake using response surface methodology

Na Xian, Guohua Hu
abstract
258/2017-CJFS

Pulsed air-jet impingement drying characteristics of winter jujube slices

Shi-Yu Wei, Gao Wang, Yong Huang, Rong-Guang Zhu, Qiang Wang, Xiang-Nan Zhang, Yu-Xue Cao, Xue-Dong Yao
abstract

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences