Electronic supplementary material

Genetic relationships among Cucurbita pepo ornamental gourds based on EST-SSR markers

Weiqi Wangorcid , Yuzi Shi, Ying Liu, Chenggang Xiang, Tingzhen Sun, Meng Zhang, Qin Shu, Xiyan Qiu, Kailiang Bo, Ying Duanorcid , Changlin Wangorcid

Wang Table S1.xlsx
Wang Table S2.xlsx
Wang_ESM.pdf

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti