Electronic supplementary material

Study on fine mapping of QTL for juice yield traits of sweet sorghum (Sorghum dochna)

Bo Zhao, Buxian Xia, Jianming Gao, Feng Luo, Qiuling Chen, Jianpeng Lv, Oujing Li, Jingwang Li, Xiaopeng Tong, Huifen Liu, Shoujun Sun, Zhongyou Pei

Zhao_ESM.pdf

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti