Electronic supplementary material

Construction of high-density genetic map and QTL mapping in Nicotiana tabacum backcrossing BC4F3 population using whole-genome sequencing

Zhijun Tong, Sanjie Jiang, Weiming He, Xuejun Chen, Lixin Yin, Dunhuang Fang, Yafei Hu, Fangchan Jiao, Chi Zhang, Jianmin Zeng, Xinfu Wu, Shancen Zhao, Jianbo Jian, Bingguang Xiao

Tong ESM_ TableS1.xlsx
Tong ESM_ TableS2.xlsx
Tong ESM_ TableS3.xlsx
Tong_ESM_Figures.pdf

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti