Online first articles

https://doi.org/10.17221/36/2021-CJGPB
Short Communication

Characterization of a naturally occurring early-flowering rice mutant resulting from a novel variation in the Ghd7 locus

Wen Li, Chongke Zheng, Jinjun Zhou, Zhizhen Zhang, Guanhua Zhou, Xianzhi Xie
Published online on June 30, 2021
abstractdownload PDFsupplementary material
https://doi.org/10.17221/27/2021-CJGPB
Original Paper

Genetic relationships among Cucurbita pepo ornamental gourds based on EST-SSR markers

Weiqi Wangorcid , Yuzi Shi, Ying Liu, Chenggang Xiang, Tingzhen Sun, Meng Zhang, Qin Shu, Xiyan Qiu, Kailiang Bo, Ying Duanorcid , Changlin Wangorcid
Published online on July 29, 2021
abstractdownload PDFsupplementary material

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti