Methodology of compositional assessment in the beech vegetation zone and its application

https://doi.org/10.17221/320/2014-HORTSCICitation:Zamrzlová I., Doleželová D., Vacek O. (2015): Methodology of compositional assessment in the beech vegetation zone and its application. Hort. Sci. (Prague), 42: 159-166.
download PDF
The visual impact of primary landscape is overwritten, historical references and spiritual ties to the current local population are losing. Rational planning and evaluation of the landscape must correspond to this situation. In the Czech Republic methodologies of landscape assessment (for its identification, typology) exist, but there is no finalizing material to specify procedures for creating landscape designs in accordance with a particular landscape type or vegetation zone. As a response, the new methodology of compositional preconditions assessment in the beech vegetation zone and the model etalon applying generally valid compositional principles on landscape designs were created. In a verification study the new methodology was applied in a specific micro region association – the Svidník. For the worst evaluated units proposals according to the model etalon has been prepared to highlight the characteristics of the appropriate vegetation zone.
References:
Bell S. (1999): Landscape, Pattern, Perception and Process. London, E & FN Spon.
 
Boqué J., Sala P. (2006): Prototype landscape catalogue: conceptual, methodological and procedural bases for the preparation of the Catalan Landscape Catalogues. Available at http://www.catpaisatge.net/eng/publicacions_coleccions.php (accessed May 5, 2012).
 
Boucníková E., Fanta J., Líšková Z. (2006): Úloha krajinného plánování v systémovém řízení vývoje a využívání krajiny. In: Dreslerová J., Packová P. (eds): Ekologie krajiny a krajinné plánování, sborník ekologie krajiny 2, Proceedings from CZ-Iale, Sept 14–16., 2006, Lednice. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce s.r.o.
 
Bukáček R., Bukáčková P., Culek M., Matějka P., Chroust J., Rusňák J. (2008): Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina. Available at http://extranet.kr-vysocina.cz/download/ozp/strategie_kraj_raz/C_Oblasti_a_mista.pdf (accessed Nov 18, 2014).
 
Bukáček R., Culek M. (2009): Vymezování oblastí a míst krajinného rázu a jejich charakterizace pro potřeby územního plánování. In: Vorel I., Kupka J. (eds): Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. Conference proceedings, Feb 12, 2009, Prague, Czech Technical University in Prague.
 
Culek M., Grulich V., Povolný D. (1996): Biogeografické členění České Republiky. Prague, Enigma.
 
Forman R.T.T., Gordon M. (1986): Landscape Ecology. New York, John Wiley & Sons.
 
Hepburn R.W. (1984): Wonder and other essays – Eight Studies in Aesthetics and Neighbouring Fields. Edinburgh, Edinburgh University Press.
 
Löw J. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: metodika pro zpracování dokumentace. Brno, Doplněk.
 
Löw J., Míchal I. (2003). Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.
 
Luginbühl Y. (2006): Indicadors de paisatge, repetes i pespectives, places de paisatge. Available at http://www.catpaisatge.net/eng/publicacions_coleccions.php (accessed March 17, 2012).
 
Maas Rob, Kruitwagen Sonja, van Gerwen Olav-Jan (2012): Environmental policy evaluation: Experiences in the Netherlands. Environmental Development, 1, 67-78  https://doi.org/10.1016/j.envdev.2011.12.006
 
Míchal I. et al. (1999): Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Prague, Agentura ochrany přírody a krajiny. Available at http://old.ochranaprirody.cz/res/data/134/017959.pdf (accessed Apr 5, 2012).
 
Salašová A. (2009): Vybrané problémy posuzování krajinného rázu z hlediska potřeb územního plánování. In: Vorel I., Kupka J. (eds): Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. Conference proceedings, Feb 12, 2009. Prague, Czech Technical University in Prague.
 
Sádlo J., Pokorný P., Hájek P., Dreslerová D., Cílek V. (2008): Krajina a revoluce – významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. 3rd Ed. Prague, Malá Skála.
 
Štykar, J. (2008): Lesnická fytocenologie a typologie. Brno, Mendel University in Brno.
 
Vorel I., Sklenička P. (2004): Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Prague, Czech Technical University in Prague.
 
Wascher D.M. (2005): European landscape character areas – typologies, cartography and indicators for the assessment of sustainable landscapes. Final project report as deliverable from the EU’s accompanying measure project European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI), funded under the 5th Framework on Energy. Environment and Sustainable Development (4.2.2). Oxford, Printing Press. Available at http://edepot.wur.nl/1778 (accessed Sept 17, 2014).
 
Weber M. (2007): Evropská úmluva o krajině a možnosti její implementace v oblasti koncepčních a plánovacíh nástrojů pro realizaci krajinných politik. Urbanismus a územní rozvoj, X: 43–46.
 
Zlatník A. (1956): Nástin lesnické typologie na biogeocenologickém základě a rozlišení československých lesů podle skupin lesních typů. Pěstění lesů III. Prague, Státní zemědělské nakladatelství.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti