Quantitative and qualitative evaluation of Northern red oak (Quercus rubra L.) in arid areas of North-Western Bohemia

https://doi.org/10.17221/147/2017-JFSCitation:Kupka I., Baláš M., Miltner S. (2018): Quantitative and qualitative evaluation of Northern red oak (Quercus rubra L.) in arid areas of North-Western Bohemia. J. For. Sci., 64: 53-58.
download PDF
The article analyses growth and quality of Northern red oak (Quercus rubra Linnaeus) based on 13 research plots (seven in red oak stands and six in sessile oak stands) with the ages between 17 to 159 years. The collected data includes height, DBH, crown diameter, stem and crown quality, health status of each tree on the plot. Analogous plots were chosen in sessile oak (Quercus sessilis Linnaeus) stands on similar sites to get reference data. The results proved the high wood production potential of red oak when compared to sessile oak being at the same or higher quality and health. The data propose the red oak to be a good additional species in lowland stands.
References:
Bartoš J., Kacálek D., Dušek D., Novák J., Leugner J. (2015): Výškový růst třešně ptačí ve smíšených juvenilních porostech na bývalých zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 60: 249–255.
 
Burkovský J. (1985): Viac pozornosti hromadnému hynutiu dubov v chránených územiach. Pamiatky prírody, 1: 26–27.
 
Craig Jared M., Lhotka John M., Stringer Jeffrey W. (2014): Evaluating Initial Responses of Natural and Underplanted Oak Reproduction and a Shade-Tolerant Competitor to Midstory Removal. Forest Science, 60, 1164-1171  https://doi.org/10.5849/forsci.13-602
 
Dušek D., Slodičák M., Novák J. (2011): Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 125–129.
 
Frey B.R., Ashton M.S., McKenna J.J., Ellum D., Finkral A. (2007): Topographic and temporal patterns in tree seedling establishment, growth, and survival among masting species of southern New England mixed-deciduous forests. Forest Ecology and Management, 245, 54-63  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.03.069
 
Frýdl J., Novotný P., Čáp J., Buriánek V. (2009): Metodické postupy ověřování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin v České republice. Recenzovaná metodika. Lesnický průvodce 12/2009. Strnady, VÚLHM: 60.
 
Gubka K., Pittner J. (2014): Analýza početnosti a znakov ovplyvňujúcich kvalitu jedincov duba červeného (Quercus rubra L.) v obnovovanom poraste. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 60: 109–115.
 
Gubka K., Sklenár P. (2006): Porovnanie niektorých znakov štruktúry porastov duba červeného (Quercus rubra L.) a duba zimného (Quercus petraea (Mattusch) Liebl.). Acta Facultatis Forestalis Zvolen, 48: 183–196.
 
Halaj J., Pánek F., Petráš R. (1981): Matematický model druhého vydania rastových tabulek pre smrek, jedľu, dub a buk. Lesnictví, 27: 867–878.
 
Healy William M, Lewis Ann M, Boose Emery F (1999): Variation of red oak acorn production. Forest Ecology and Management, 116, 1-11  https://doi.org/10.1016/S0378-1127(98)00460-5
 
Holubík O., Podrázský V., Vopravil J., Khel T., Remeš J. (2018): Effect of agricultural lands afforestation and tree species composition on the soil reaction, total organic carbon and nitrogen content in the uppermost mineral soil profile. Soil and Water Research, 9, 192-200  https://doi.org/10.17221/104/2013-SWR
 
Kim Choonsig, Sharik Terry L., Jurgensen Martin F. (1995): Canopy cover effects on soil nitrogen mineralization in northern red oak (Quercus rubra) stands in northern Lower Michigan. Forest Ecology and Management, 76, 21-28  https://doi.org/10.1016/0378-1127(95)03563-P
 
Korpeľ Š. (1974): Prebierky v dubových porastoch a možnosti ich racionalizácie. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 20: 185–204.
 
Kouba J., Zahradník D. (2011): Produkce nejdůležitějších introdukovaných dřevin v ČR podle lesnické statistiky. In: Prknová H. (ed.): Aktuality v pěstování méně častých dřevin v České republice. Sborník příspěvků z konference, Kostelec nad Černými lesy, Nov 25, 2011: 52–66.
 
Küßner R (2003): Mortality patterns of Quercus, Tilia, and Fraxinus germinants in a floodplain forest on the river Elbe, Germany. Forest Ecology and Management, 173, 37-48  https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00818-0
 
Lanham J.Drew, Keyser Patrick D., Brose Patrick H., Van Lear David H. (2002): Oak regeneration using the shelterwood-burn technique: management options and implications for songbird conservation in the southeastern United States. Forest Ecology and Management, 155, 143-152  https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00554-0
 
Loftis D.L. (1990): Predicting post-harvest performance of advance red oak reproduction in the southern Appalachians. Forest Science, 36: 908–916.
 
Major Kelly C., Nosko Peter, Kuehne Christian, Campbell Daniel, Bauhus Jürgen (2013): Regeneration dynamics of non-native northern red oak (Quercus rubra L.) populations as influenced by environmental factors: A case study in managed hardwood forests of southwestern Germany. Forest Ecology and Management, 291, 144-153  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.12.006
 
Miltner S., Kupka I. (2016): Silvicultural potential of northern red oak and its regeneration – Review. Journal of Forest Science, 62, 145-152  https://doi.org/10.17221/115/2015-JFS
 
Miltner Stanislav, Kupka Ivo, Třeštík Michal (2016): Effects of Northern red oak (Quercus rubra L.) and sessile oak (Quercus petraea (Mattusch.) Liebl.) on the forest soil chemical properties. Forestry Journal, 62, -  https://doi.org/10.1515/forj-2016-0020
 
Miltner S., Podrázský V., Baláš M., Kupka I. (2017): Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště. Zprávy lesnického výzkumu, 62: 109–115.
 
Myczko Łukasz, Dylewski Łukasz, Zduniak Piotr, Sparks Tim H., Tryjanowski Piotr (2014): Predation and dispersal of acorns by European Jay ( Garrulus glandarius ) differs between a native (Pedunculate Oak Quercus robur ) and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus rubra ) in Europe. Forest Ecology and Management, 331, 35-39  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.07.027
 
Novák J., Dušek D., Slodičák M. (2013): Výchova porostů borovice lesní a poškození sněhem. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 147–157.
 
Oliver Chadwick Dearing, Burkhardt E.C., Skojac Daniel A. (2005): The increasing scarcity of red oaks in Mississippi River floodplain forests: Influence of the residual overstory. Forest Ecology and Management, 210, 393-414  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.02.036
 
Podrázský V., Remeš J. (2010): Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 71–77.
 
Podrázský V., Štěpáník R. (2002): Vývoj půd na zalesněných zemědělských plochách – oblast LS Český Rudolec. Zprávy lesnického výzkumu, 47: 53–56.
 
Podrázský V., Zahradník D., Remeš J. (2014): Potential consequences of tree species and age structure changes of forests in the Czech Republic – review of forest inventory data. Wood Research, 59: 483–490.
 
Poleno Z. (1984): Vztah přírůstu k velikosti koruny. Práce VÚLHM, 64: 117–165.
 
Pulkrab Karel, Sloup Roman, Podrázský Vílém (2015): Production Potential of the Forests in the Czech Republic. BioResources, 10, -  https://doi.org/10.15376/biores.10.3.4711-4725
 
Réh J. (1967): Štúdium štruktúry a vývoja žrďoviny duba červeného. Zborník vedeckých prác LF VŠLD vo Zvolene, 9: 85–104.
 
Réh J., Réh R. (1997): Dub červený (Quercus rubra L.), jeho vývoj, štruktúra a rastové procesy vplyvom prebierok a možnosti využitia jeho dreva v drevospracujúcom priemysle. Vedecké štúdie 12/1997/A. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene: 71.
 
Remiš J. (1982): Včasnosť ako racionalizačný aspekt určenia cieľových stromov v dubinách. Zprávy lesnického výzkumu, 27: 20–23.
 
Remiš J. (1988): Posúdenie vhodnosti aplikácie neceloplošných prečistiek v dubinách z umelej obnovy. Lesnictví, 34: 1005–1016.
 
Seidel J., Kenk G. (2003): Das Wachstum und Wertleistung der Eichenarten in Baden-Württemberg. AFZ/Der Wald, 58: 28–31.
 
Slávik M., Štefančík I. (2015): Porovnávání vybraných kvalitativních znaků kmene dubových porostů při různém vlivu pomocných dřevin. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 61: 31–36.
 
Slodičák M., Novák J. (2007): Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin. Recenzovaná metodika. Lesnický průvodce 4/2007. Strnady, VÚLHM: 46.
 
Spetich M.A., Dey D.C., Johnson P.S., Graney D.L. (2002): Competitive capacity of Quercus rubra L. planted in Arkansas’ Boston Mountains. Forest Science, 48: 504–517.
 
Spiecker H. (2006): Minority tree species – a challenge for multi-purpose forestry. Studia Forestalia Slovenica, 126: 47–59.
 
Štefančík L. (1991): Výsledky výskumu neceloplošnej výchovy mladých dubových porastov. Vedecké práce VÚLH vo Zvolene, 40: 169–191.
 
Štefančík L. (1992): Vplyv výchovného zásahu na porast duba červeného (Quercus rubra L.) s kúpeľnoléčebnou a produkčnou funkciou. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 38: 253–268.
 
Štefančík I. (2011a): Štruktúra a vývoj porastov duba červeného (Quercus rubra L.) s rozdielnym funkčným zameraním. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 57: 32–41.
 
Štefančík I. (2011b): Vplyv výchovy na rast a vývoj porastu duba červeného (Quercus rubra L.). In: Prknová H. (ed.): Ak-tuality v pěstování méně častých dřevin v České republice. Sborník příspěvků z konference, Kostelec nad Černými lesy, Nov 25, 2011: 106–112.
 
Štefančík I. (2011c): Výsledky výskumu neceloplošnej výchovy dubového porastu z prirodzenej obnovy. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 255–264.
 
Štefančík I. (2018):  Growth characteristics of oak (Quercus petraea [Mattusch.] Liebl.) stand under different thinning regimes. Journal of Forest Science, 58, 67-78  https://doi.org/10.17221/79/2011-JFS
 
Vicena I., Pařez J., Konôpka J. (1979): Ochrana lesa proti polomům. Prague, Státní zemědělské nakladatelství: 244.
 
Vopravil Jan, Podrázský Vilém, Khel Tomáš, Holubík Ondřej, Vacek Stanislav (2014): Effect of afforestation of agricultural soils and tree species composition on soil physical characteristics changes. Ekologia, 33, -  https://doi.org/10.2478/eko-2014-0008
 
Vopravil J., Podrázský V., Batysta M., Novák P., Havelková L., Hrabalíková M. (2016): Identification of agricultural soils suitable for afforestation in the Czech Republic using a soil database. Journal of Forest Science, 61, 141-147  https://doi.org/10.17221/123/2014-JFS
 
Yoda K., Kira T., Ogawa H., Hozumi K. (1963): Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated and natural conditions. Journal of Biology (Osaka City University), 14: 107–129.
 
Zhou Minyi, Sharik Terry L., Jurgensen Martin F., Richter Dana L. (1997): Ectomycorrhizal colonization of Quercus rubra seedlings in response to vegetation removals in oak and pine stands. Forest Ecology and Management, 93, 91-99  https://doi.org/10.1016/S0378-1127(96)03938-2
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti