Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands

https://doi.org/10.17221/19/2018-JFSCitation:Podrázský V., Vacek Z., Kupka I., Vacek S., Třeštík M., Cukor J. (2018): Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. J. For. Sci., 64: 245-250.
download PDF

The effects of silver fir (Abies alba Miller) on the soil compared to Norway spruce (Picea abies (Linnaeus) H. Karsten) were evaluated. Altitude of the study site is 790 m a.s.l., mild slope of 10° facing SW, forest site is spruce-beech on acid soil. The forest floor and top soil horizons (L + F1, F2 + H, Ah) were sampled in 4 replications beneath unmixed Norway spruce and silver fir groups. Comparing the soil-forming effects of both species, few significant differences were found in the Ah horizon – contents of total C, N, exchangeable Al and plant available Ca were higher beneath spruce. The soil improving role of silver fir compared to spruce was confirmed at the studied locality.

References:
Augusto Laurent, Ranger Jacques, Binkley Dan, Rothe Andreas (2002): Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. Annals of Forest Science, 59, 233-253  https://doi.org/10.1051/forest:2002020
 
Bartoš J., Kacálek D. (2013): Přihnojení mladého porostu jedle bělokoré na zemědělské půdě. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 213–217.
 
Behringer W. (2010): Kulturní dějiny klimatu: Od doby ledové po globální oteplování. Prague, Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka: 408.
 
Bergmann W. (ed.) (1988): Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen: Entstehung, visuelle und analytishe Diagnose. Stuttgart, Gustav Fisher Verlag: 762.
 
Buriánek V., Frýdl J., Novotný P., Čáp J. (2014): Fytocenologická klasifikace genových základen jedle bělokoré v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 59: 208–298.
 
Černý A. (1989): Současný zdravotní stav jedle bělokoré na území ČSSR. Lesnická práce, 68: 402–407.
 
Ciavatta C., Antisari L. Vittori, Sequi P. (2008): Determination of organic carbon in soils and fertilizers. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 20, 759-773  https://doi.org/10.1080/00103628909368115
 
Fér F., Pokorný J. (1993): Lesnická dendrologie. 1. část: Jehličnany. Prague, VŠZ LF Praha, Písek, Matice lesnická: 131.
 
Fulín M. (2015): Pěstování, produkční potenciál a ekologické důsledky pěstování jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) v České republice – přehled. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 61: 262–266.
 
Fulín M., Remeš J., Tauchman P. (2013): Růst a produkce jedle obrovské (Abies grandis Lindl.) ve srovnání s jinými jeh-ličnany. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 186–192.
 
Green R.N., Trowbridge R.L., Klinka K. (1993): Towards a Taxonomic Classification of Humus Forms. Washington, D.C., Society of American Foresters: 49.
 
Hagen-Thorn A., Callesen I., Armolaitis K., Nihlgård B. (2004): The impact of six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantations on former agricultural land. Forest Ecology and Management, 195, 373-384  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.02.036
 
Jankovský L. (2005): Chřadnutí a choroby jedle bělokoré (Abies alba Mill.). In: Neuhöferová P. (ed.): Jedle bělokorá – 2005. European Silver Fir – 2005. Sborník referátů, Srní, Oct 31–Nov 1, 2005: 43–48.
 
Kappen H. (1929): Die Bodenazidität. Nach agrikulturchemischen Gesichtspunkten Dargestellt. Berlin, Springer-Verlag: 363.
 
Kirk P L. (1950): Kjeldahl Method for Total Nitrogen. Analytical Chemistry, 22, 354-358  https://doi.org/10.1021/ac60038a038
 
Lasota J., Błońska E., Zwydak M. (2015): Warunki glebowe eutroficznych lasów jodłowych Beskidu Niskiego oraz Sądeckiego. Sylwan, 159: 767–777.
 
Málek J. (1983): Problematika ekologie jedle bělokoré a jejího odumírání. Prague, Academia: 108.
 
Martiník A., Dušek D. (2015): Potenciál mladších jedlových porostů (Abies alba Mill.) k přirozené obnově pod chřadnoucím smrkem na severní Moravě. Zprávy lesnického výzkumu, 60: 267–273.
 
Mehlich A. (2008): Mehlich 3 soil test extractant: A modification of Mehlich 2 extractant. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 15, 1409-1416  https://doi.org/10.1080/00103628409367568
 
Ministry of Agriculture of the Czech Republic (2016): Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015. Prague, Ministry of Agriculture of the Czech Republic: 132.
 
Podrázský V., Remeš J. (2005): Změny humusových forem v závislosti na druhové skladbě a způsobu hospodaření. In: Neuhöferová P. (ed.): Jedle bělokorá – 2005. European Silver Fir – 2005. Sborník referátů, Srní, Oct 31–Nov 1, 2005: 159–162.
 
Podrázský V., Remeš J. (2010): Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 71–77.
 
Průša E. (1990): Přirozené lesy České republiky. Prague, Státní zemědělské nakladatelství: 248.
 
Seifert Jaromír (1957): Vliv jedlového porostu na biologický stav půdy. Folia Microbiologica, 2, 234-237  https://doi.org/10.1007/BF02928361
 
Šindelář J. (1975): Projekt a základní protokol serie provenienčních výzkumných ploch s jedlí bílou Abies alba Mill. a některými ostatními druhy rodu Abies. Dílčí závěrečná zpráva. Jíloviště-Strnady, VÚLHM: 69.
 
Šindelář J., Frýdl J. (2005): Perspektivy jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v lesním hospodářství České republiky. In: Ne-uhöferová P. (ed.): Jedle bělokorá – 2005. European Silver Fir – 2005. Sborník referátů, Srní, Oct 31–Nov 1, 2005: 163–168.
 
Šindelář J., Frýdl J., Novotný P. (2005): Výsledky hodnocení nejstarší provenienční plochy VÚLHM Jíloviště-Strnady s jedlí bělokorou založené v roce 1961 na lokalitě Jiloviště, Baně (PLO 10). Zprávy lesnického výzkumu, 50: 24–32.
 
Šindelář J., Frýdl J., Novotný P. (2007): Příspěvek k problematice druhové skladby lesních porostů se zvláštním zřetelem k dřevinám melioračním a zpevňujícím. Zprávy lesnického výzkumu, 52: 161–165.
 
Třeštík M., Podrázský V. (2017): Meliorační funkce jedle bělokoré (Abies alba Mill.): případová studie. Zprávy lesnického výzkumu, 62: 182–188.
 
Úradníček L., Maděra P., Tichá S., Koblížek J. (2009): Dřeviny České republiky. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 367.
 
Zatloukal V. (2001): Možnosti pěstování jedle s ohledem na její ekologické nároky a přirozené rozšíření. In: Podrázský V. (ed.): Pěstování a umělá obnova jedle bělokoré: sborník referátů z celostátního semináře, Chudobín u Litovle, Aug 28, 2001: 18–27.
 
Zbíral J. (2001): Porovnání extrakčních postupů pro stanovení základních živin v půdách ČR. Brno, ÚKZÚZ: 205.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti