Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) and its role in the Czech forests

https://doi.org/10.17221/9/2019-JFSCitation:Mondek J., Baláš M. (2019): Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) and its role in the Czech forests. J. For. Sci., 65: 41-50.
download PDF

The presented study summarizes the results concerning the effects of cultivation of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) in the Czech Republic. It focuses on more recent results, published especially in the last decades, it includes also older relevant data. It describes the intensity of production as well as non-production forest functions in the conditions of the Czech Republic. It analyses the research results concerning the volume and value production in comparison with native tree species, also documents effects on soil and herb vegetation diversity in forest ecosystems, and from point of view of stability and cultivation in the last period. Main target is defined by the comparison with the Norway spruce, which can be with advantages substituted partly by this species, with favourable impact on amount and value of the timber production, on the forest soil and ground vegetation biodiversity status. Also the stability of forest stands can be supported considerably. This species represents important alternative to the Norway spruce in lower and middle altitudes and it can contribute considerably to the competitiveness of the Czech forestry.

References:
Ambros Z. (1990): Bylinná synusie jako indikátor změn v abiotickém prostředí smrkových monokultur. Preslia, 62: 205–214. (in Czech)
 
Augusto Laurent, Dupouey Jean-Luc, Ranger Jacques (2003): Effects of tree species on understory vegetation and environmental conditions in temperate forests. Annals of Forest Science, 60, 823-831  https://doi.org/10.1051/forest:2003077
 
Bartoš J., Kacálek D. (2011): Douglaska tisolistá – dřevina vhodná k zalesňování bývalých zemědělských půd. Zprávy lesnického výzkumu, 56 (Special Issue): 6–13.
 
Beran F. (1993): Fenotypová proměnlivost a růst douglasky tisolisté na školním polesí Hůrka (SLŠ Písek). Zprávy lesnického výzkumu, 38: 5–15.
 
Beran F. (1995): Dosavadní výsledky provenienčního výzkumu douglasky tisolisté v ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 40: 7–13.
 
Beran F., Šindelář J. (1996): Perspektivy vybraných cizokrajných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Lesnictví-Forestry, 42: 337–355.
 
Binkley D. (1986): Forest Nutrition Management. 1st Ed. New York, John Wiley & Sons, Inc.: 289.
 
Bušina F. (2008): Natural regeneration of Douglas fir (<i>Pseudotsuga menziesii</i> [Mirb.] Franco) in forest stands of Hurky Training Forest District, Higher Forestry School and Secondary Forestry School in Pisek. Journal of Forest Science, 53, 20-34  https://doi.org/10.17221/2083-JFS
 
Cafourek J. (2006): Provenienční pokusy douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) v oblasti středozápadní Moravy. In: Neuhöfferová P. (ed.): Douglaska a jedle obrovská – opomíjení giganti. Sborník z celostátní konference, Kostelec nad Černými lesy, Oct 12–13, 2006: 7–15.
 
Cremer Maike, Prietzel Jörg (2017): Soil acidity and exchangeable base cation stocks under pure and mixed stands of European beech, Douglas fir and Norway spruce. Plant and Soil, 415, 393-405  https://doi.org/10.1007/s11104-017-3177-1
 
Hadač Emil, Sofron Jaromír (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, 15, 245-258  https://doi.org/10.1007/BF02851808
 
Hart V., Nentvichová-Hartová M., Tauchman P. (2010): Analysis of herbicide effects on Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) natural regeneration. Journal of Forest Science, 56, 209-217  https://doi.org/10.17221/77/2009-JFS
 
Hofman J. (1964): Pěstování douglasky. 1st Ed. Prague, SZN: 253.
 
Jankovský L., Dvořák M., Palovčíková D., Beránek J. (2014): Choroby a škůdci na douglasce. In: Douglaska – dřevina roku 2014. Sborník z konference, Křtiny, Sept 2–3, 2014: 66–81.
 
Kantor P. (2008): Production potential of Douglas fir at mesotrophic sites of Křtiny Training Forest Enterprise. Journal of Forest Science, 54, 321-332  https://doi.org/10.17221/35/2008-JFS
 
Kantor P., Mareš R. (2009): Production potential of Douglas fir in acid sites of Hůrky Training Forest District, Secondary Forestry School in Písek. Journal of Forest Science, 55, 312-322  https://doi.org/10.17221/2/2009-JFS
 
Kantor P., Bušina F., Knott R. (2010): Postavení douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) a její přirozená obnova na školním polesí Hůrky středních lesnických škol Písek. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 251–263.
 
Kantor P., Knott R., Martiník A. (2001a): Production capacity of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) in a mixed stand. Ekológia (Bratislava), 20 (Supplement 1): 5–14.
 
Kantor P., Knott R., Martiník A. (2001b): Production potential and ecological stability of mixed forest stands in uplands – III. A single tree mixed stand with Douglas fir on an eutrophic site of the Křtiny Training Forest Enterprise. Journal of Forest Science, 47: 45–59.
 
Knoerzer D. (1999): Zur Einburgerungstendez der Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) im Schwarzwald. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, 8: 31–39.
 
Korf V. (1939): Příspěvek k matematické definici vzrůstového zákona lesních porostů. Lesnická práce, 18: 339–379.
 
Kouba J., Zahradník D. (2011): Produkce nejdůležitějších introdukovaných dřevin v ČR podle lesnické statistiky. In: Prknová H. (ed.): Aktuality v pěstování méně častých dřevin v České republice, Prague, Nov 21, 2011: 52–66.
 
Koudela J. (2013): Pěstební a ekonomický potenciál douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/ Franco) ve vybraných oblastech ČR. [MSc Thesis.] Prague, Czech University of Life Sciences Prague: 67.
 
Kramer K., Groot Bruinderink G.W.T.A., Prins H.H.T. (2006): Spatial interactions between ungulate herbivory and forest management. Forest Ecology and Management, 226, 238-247  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.01.037
 
Kšír J., Beran F., Podrázský V., Novotný P., Dostál J., Kubeček J. (2015): Výsledky hodnocení mezinárodní provenienční plochy s douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na lokalitě Hůrky v Jižních Čechách ve věku 44 let. Zprávy lesnického výzkumu, 60: 104–114.
 
Kubeček J., Štefančík I., Podrázský V., Longauer R. (2014): Výsledky výzkumu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) v České republice a na Slovensku – přehled. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 60: 120–129.
 
Máliš F., Vladovič J., Čaboun V., Vodálová A. (2010): The influence of <I>Picea abies</I> on herb vegetation in forest plant communities of the Veporské vrchy Mts.. Journal of Forest Science, 56, 58-67  https://doi.org/10.17221/39/2009-JFS
 
Martiník A. (2003): Possibilities of growing Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) in the conception of sustainable forest management. Ekológia (Bratislava), 22 (Supplement 3): 136–146.
 
Martiník A., Kantor P. (2007): Branches and the assimilatory apparatus of full-grown trees of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) of a different coenotic position. Ekológia (Bratislava), 26: 223–239.
 
Martiník A., Kantor P. (2009): Analýza nadzemní biomasy douglasky tisolisté. Lesnická práce, 88: 24–25.
 
Martiník A., Palátová E. (2012): Je předosevní příprava osiva douglasky tisolisté nezbytná? Zprávy lesnického výzkumu, 57: 47–55.
 
Matějka K., Podrázský V., Viewegh J., Martiník A. (2015): Srovnání bylinné etáže v porostech douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) a v porostech jiných dřevin. Zprávy lesnického výzkumu, 60: 201–210.
 
Mauer O., Palátová E. (2012): &nbsp;Root system development in Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) on fertile sites. Journal of Forest Science, 58, 400-409  https://doi.org/10.17221/94/2011-JFS
 
Mauer O., Vaněk P. (2014): Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) jako meliorační a zpevňující dřevina, růst douglasky na různých stanovištích od 2. do 7. lesního vegetačního stupně. In: Douglaska – dřevina roku 2014. Sborník z celostátní konference, Křtiny, Sept 2–3, 2014: 26–39.
 
Menšík L., Kulhavý J., Kantor P., Remeš M. (2009): Humus conditions of stands with different proportion of Douglas fir in the Hůrky Training Forest District and Křtiny Training Forest Enterprise. Journal of Forest Science, 55, 345-356  https://doi.org/10.17221/9/2009-JFS
 
Novák J., Kacálek D., Podrázský V., Šimerda L. (eds.) (2018): Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 216.
 
Oulehle Filip, Hruška Jakub (2005): Tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) effects on soil water acidification and aluminium chemistry at sites subjected to long-term acidification in the Ore Mts., Czech Republic. Journal of Inorganic Biochemistry, 99, 1822-1829  https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2005.06.008
 
Pagan J. (1999): Lesnícka dendrológia. Zvolen, Technical University Zvolen: 378.
 
Petráš R., Mecko J. (2008): Rastový a produkčný potenciál douglasky na Slovensku. In: Pěstování nepůvodních dřevin. Sborník z konference ČLS, Kroměříž, June 26, 2008: 59–64.
 
Podrázský V., Kupka I. (2011): Vliv douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na základní pedofyzikální charakteristiky lesních půd. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 1–5.
 
Podrázský V., Remeš J. (2008): Půdotvorná role významných introdukovaných jehličnanů – douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky. Zprávy lesnického výzkumu, 53: 27–34.
 
Podrázský V., Remeš J. (2010): Production and environmental functions of Douglas-fir on the School Training Forest Kostelec nad Černými lesy territory. In: Spiecker H., Kohnle U., Makkonen-Spiecker K., Brill C. (eds.): Opportunities and Risks for Douglas fir in a Changing Climate, Freiburg, Oct 18–20, 2010: 64.
 
Podrázský V., Remeš J., Liao C.Y. (2001a): Vliv douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na stav lesních půd. In: Pulkrab K., Kobliha J., Podrázský V. (eds.): Krajina, les a lesní hospodářství. I. Sborník z celostátní konference, Prague, Jan 22–23, 2001: 24–29.
 
Podrázský V., Remeš J., Liao C.Y. (2002): Vliv douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na stav humusových forem lesních půd – srovnání se smrkem ztepilým. Zprávy lesnického výzkumu, 46: 86–89.
 
Podrázský V., Remeš J., Maxa M. (2001b): Má douglaska degradační vliv na lesní půdy? Lesnická práce, 80: 393–395.
 
Podrázský V., Viewegh J., Matějka K. (2011): Vliv douglasky na rostlinná společenstva lesů ve srovnání s jinými dřevinami. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 44–51.
 
Podrázský V., Čermák R., Zahradník D., Kouba J. (2013c): Production of Douglas-fir in the Czech Republic based on national forest inventory data. Journal of Forest Science, 59: 398–404.
 
Podrázský V., Kouba J., Zahradník D., Štefančík I. (2013b): Změny v druhové skladbě českých lesů – výzva pro lesnický i dřevozpracující sektor. In: Dřevostavby 2013, Volyně, Mar 27–28, 2013: 3–7.
 
Podrázský V., Kubeček J., Čermák R., Štefančík I. (2013d): Zhodnocení dosavadního výzkumu douglasky tisolisté v České republice – přehled. In: Baláš M., Podrázský V., Kučeravá B. (eds.): Proceedings of Central European Silviculture, Kostelec nad Černými lesy, July 2–3, 2013: 192–203.
 
Podrázský V., Martiník A., Matějka K., Viewegh J. (2014): Effects of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) on understorey layer species diversity in managed forests. Journal of Forest Science, 60, 263-271  https://doi.org/10.17221/49/2014-JFS
 
Podrázský V., Remeš J., Hart V., Moser W.K. (2009b): Production and humus form development in forest stands established on agricultural lands – Kostelec nad Černými lesy region. Journal of Forest Science, 55: 299–305.
 
Podrázský V., Remeš J., Hart V., Tauchman P. (2009a): Douglaska a její pěstování – test českého lesnictví. Lesnická práce, 88: 376–381.
 
Podrázský V., Remeš J., Tauchman P., Hart V. (2010): Douglaska tisolistá a její funkční účinky na zalesněných zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 12–17.
 
Podrázský V., Fulín M., Prknová H., Beran F., Třeštík M. (2016a): Changes of agricultural land characteristics as a result of afforestation using introduced tree species. Journal of Forest Science, 62: 72–79.
 
Podrázský V., Remeš J., Sloup R., Pulkrab K., Novotný S. (2016b): Douglas-fir – partial substitution for declining conifer timber supply – review of Czech data. Wood Research, 61: 525–530.
 
Podrázský V., Zahradník D., Pulkrab K., Kubeček J., Peňa J.B. (2013a): Hodnotová produkce douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na kyselých stanovištích Školního polesí Hůrky, Písecko. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 226–232.
 
Poleno Z. (2001): Influence of transformation of spruce monocultures on state and development of forest soil and herbal vegetation. Zprávy lesnického výzkumu, 46: 6–15.
 
Půbalová M., Holkup J. (2015): Problematika introdukovaných dřevin v lesích ČR. České Budějovice, Nakladatelství JIH: 53.
 
Remeš J., Podrázský V., Hart V. (2006): Růst a produkce nejstaršího porostu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/ Franco) na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy. In: Neuhöfferová P. (ed.): Douglaska a jedle obrovská – opomíjení giganti. Sborník z celostátní konference, Kostelec nad Černými lesy, Oct 12–13, 2006: 65–69.
 
Remeš J., Pulkrab K., Tauchman P. (2010): Produkční a ekonomický potenciál douglasky tisolisté na vybrané lokalitě ŠLP Kostelec nad Černými lesy. In: Prknová H. (ed.): Aktuality v pěstování méně častých dřevin v České republice. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Oct 21, 2010: 68–69.
 
Schelhaas M. J. (2008): The wind stability of different silvicultural systems for Douglas-fir in the Netherlands: a model-based approach. Forestry, 81, 399-414  https://doi.org/10.1093/forestry/cpn028
 
Sergent A.S., Rozenberg P., Marcais B., Lefevre Y., Bastien J.C., Nageleisen L.M., Breda N. (2010): Vulnerability of Douglas-fir in a changing climate: Study of decline in France after the extreme 2003’s drought. In: Spiecker H., Kohnle U., Makkonen-Spiecker K., Brill C. (eds.): Opportunities and Risks for Douglas fir in a Changing Climate, Freiburg, Oct 18–20, 2010: 21–22.
 
Šika A. (1975): Rozdíly v odolnosti proveniencí douglasky vůči zimnímu vysýchání. Práce VÚLHM, 46: 171–183.
 
Šika A. (1985): Reprodukční možnosti douglasky tisolisté v ČSR z domácích zdrojů. Práce VÚLHM, 67: 41–62.
 
Šika A., Heger B. (1972): Vyhodnocení prvních provenienčních pokusů s douglaskou tisolistou v českých zemích. Práce VÚLHM, 41: 105–121.
 
Šika A., Páv B. (1990): Výškový růst douglasky na provenienčních plochách ČR v různých fázích vývoje. Lesnictví, 36: 367–380.
 
Šindelář J. (2003): Aktuální problémy a možnosti pěstování douglasky tisolisté. Lesnická práce, 82: 14–16.
 
Slodičák M., Novák J., Mauer O., Podrázský V. (eds.) (2014): Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 272.
 
Šomšák L. (2003): Effect of secondary spruce forests on phytoenvironment in the Slovenské Rudohorie Mountains. Folia Oecologica, 30: 41–59.
 
Šomšák L., Balkovič J. (2002): Cyclic succession and plant biodiversity within the secondary spruce forests in the Hnilec river watershed. Phytopedon, 1: 45–51.
 
Tauchman P., Hart V., Remeš J. (2010): Srovnání produkce porostu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/ Franco) s porostem smrku ztepilého (Picea abies L. Karst.) a stanovištně původním smíšeným porostem středního věku na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 187–194.
 
Ťavoda P. (2007): Ekologické nároky a rozšírenie douglasky tisolistej na Slovensku. In: Ekológia a environmentalistika. Mezinárodná vedecká konferencia, Zvolen, May 22–23, 2007: 194–202.
 
Ťavoda P., Krajňáková J. (1993): Reprodukčné schopnosti a odolnosť potomstiev duglasky z domácich vysokohodnotných porastov. In: Dendrologické dni. Sborník z celostátní konference, Nitra, 1993: 59.
 
Ťavoda P., Lengyelová A. (1996): Možnosti introdukcie drevín v lesných oblastiach Slovenska. In: Chlepko V. et al. (eds.): Biologické aspekty zásad hospodárenia a nápravné opatrenia v lesných oblastiach Slovenska. Záverečná správa. Zvolen, LVÚ: 109.
 
Třeštík M., Podrázský V. (2017): Meliorační funkce jedle bělokoré (Abies alba Mill.): Případová studie. Zprávy lesnického výzkumu, 62: 182–188.
 
Vacek S., Matějka K. (2010): State and development of phytocenoses on research plots in the Krkono&scaron;e Mts. forest stands. Journal of Forest Science, 56, 505-517  https://doi.org/10.17221/127/2010-JFS
 
Vašíček J. (2014): Data o douglasce tisolisté v ČR. Lesnická práce, 93: 7.
 
Viewegh J. (2005): Czech Forest (Site) Ecosystem Classification. Prague, Czech University of Life Sciences Prague: 170.
 
Viewegh J., Podrázský V., Matějka K. (2014): Charakterystyka roslinnosci runa ksztaltujacej sie pod drzewostanami daglezjovymi (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) w lasach gospodarczych Republiki Czeskiej. Sylwan, 158: 277–284.
 
Zeller B., Andrianarisoa S., Jussy J.H. (2010): Impact of Douglas-fir on the N cycle: Douglas fir promote nitrification? In: Spiecker H., Kohnle U., Makkonen-Spiecker K., Brill C. (eds.): Opportunities and Risks for Douglas fir in a Changing Climate, Freiburg, Oct 18–20, 2010: 85.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti