Estimate of economic impacts of climate change upon Czech forestry

https://doi.org/10.17221/11918-JFSCitation:Šišák L., Pulkrab K. (2002): Estimate of economic impacts of climate change upon Czech forestry. J. For. Sci., 48: 499-507.
download PDF

From the economic point of view the issue is comprehensive namely for its long-term character. At present, there is little experience in complexly understood economic calculations concerning the effect of climate change on forest management. Therefore a new methodology had to be proposed to solve the assigned task, i.e. to analyse the results of research on the effect of climate change on forest management. The issue is closely related to changes in production characteristics of commercial species, i.e. site quality and species composition or health conditions and rotation period of each species and stand. In this case it concerns with a higher proportion of deciduous species at the expense of conifers, namely spruce. This issue also includes the question of further afforestation of non-forest agricultural land, that means the question of land delimitation between agriculture and forestry.

References:
erný M., Pařez J., Malík Z., 1996. Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, buk, dub). Příloha č. 3 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jíloviště u Prahy.
 
Holécy J., Minďáš J., Škvarenina J., 2000. Ekonomická analýza rizika dopadu očakávaných klimatických zmien na lesy Slovenska. In:Tvorba a meranie hodnoty lesa. Zbor. z medzinár. konf., Zvolen, TU: 31–39.
 
Janouš D. et al., 1999. Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektor lesního hospodářství. [Dílčí zpráva.] Brno, Ústav ekologie krajiny AV ČR: 21.
 
Pulkrab K. et al., 1997. Dopady změn druhové skladby na hospodaření Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy. [Závěrečná zpráva.] Grant ČZU v Praze: 22.
 
Pulkrab K., Šišák L., Rejfek F., Roček I., Bluďovský Z., 1998. Analýza ekonomických dopadů zalesňování zemědělských půd. [Závěrečná zpráva projektu NAZV č. EP 7132.] Praha, ČZU, LF: 139.
 
Šišák L., 1999. Způsoby ekonomického hodnocení procesů převodu lesů na lesy přírodě blízké. Sbor. ze sem. Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny s ohledem na Český kras. Správa CHKO Český kras a ČAZV Komise pro mimoprodukční funkce lesa, Karlštejn, prosinec 1999: 15–24.
 
Šišák L., Pulkrab K., 1999. Kvantifikace škod na lesních porostech. Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky. Svazek 20. Praha, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy: 91.
 
Šišák L., Pulkrab K., Nováková E., Zdražil V., Kalivoda V., 1998. Ekonomický dopad územních systémů ekologické stability na vlastníky lesa. [Výzkumná zpráva.] Praha, MZe, ČZU, LF: 68.
 
Šišák L., Pulkrab K., Nováková E., Zdražil V., Kašparová I., Kopecký M., 1999. Vliv územních systémů ekologické stability krajiny na ekonomiku lesních majetků. [Výzkumná zpráva.] ČZU, LF pro MZe: 57.
 
Šišák L., Pulkrab K., Nováková E., Zdražil V., Kašparová I., Kopecký M., Lipský Z., 1999. Analýza ekonomických důsledků územních systémů ekologické stability krajiny na lesy ve vybraném okrese Kutná Hora. [Výzkumná zpráva.] ČZU, LF pro MZe: 70.
 
Šišák L., Zdražil V., 2000. Ekonomické dopady územního systému ekologické stability na vlastníka lesa. Lesn. Práce, 79: 294–295.
 
Vinš B. et al., 1996. Dopady možné změny klimatu na lesy v České republice. Národní klimatický program. Praha, Český hydrometeorologický ústav: 135.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti