Finálne dokumenty týkajúce sa regulácie lesného hospodárenia na Slovensku a možnosti ich medzirezortného využitia pri posudzovaní environmentálneho impaktu

https://doi.org/10.17221/4486-JFSCitation:Kundrík F. (2006): Finálne dokumenty týkajúce sa regulácie lesného hospodárenia na Slovensku a možnosti ich medzirezortného využitia pri posudzovaní environmentálneho impaktu. J. For. Sci., 52: 44-50.
download PDF
Dokumenty týkajúce sa regulácie hospodárenia v lesoch sa prakticky až dodnes považovali za materiály, týkajúce sa skoro výlučne len jednotlivých odborných rezortov. Na základe Vyhlášky Ministerstva financií SR
č. 465/1991 ich možno efektívne využívať aj v rámci rezortov financií a spravodlivosti. Ďalšie významné medzirezortné využitie týchto dokumentov vyplýva zo Zákona č. 127/1994 o posudzovaní environmentálneho dopadu. Cieľom práce je demonštrovať proces posudzovania na konkrétnom príklade – ploche patriacej do lesného pozemkového fondu. Okrem máp, výsledkov pozorovania, slovných popisov a súborov numerických údajov, týkajúcich sa jednotlivých porastov, obsahujú tieto dokumenty aj kódované údaje, ktoré pre väčšinu užívateľov nie sú zrozumiteľné bez využitia dekódovacích kľúčov. A práve tieto posledné údaje majú pri vyhodnocovaní environmentálneho dopadu najvyššiu výpovednú hodnotu. Po nadobudnutí platnosti pripravovaného zákona (vyhlášky) o strate vlastníctva, vyplývajúcej z prohibitívnych a ďalších podmienok v lesnom hospodárstve v súvislosti s presadzovaním verejno-prospešného záujmu (Kundrík et al. 1999), významne vzrastie dôležitosť využitia finálnych dokumentov týkajúcich sa regulácie hospodárenia v lesoch SR.
download PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences