Different micro-climate response of indica rice population to nitrogen fertilizer

https://doi.org/10.17221/422/2018-PSECitation:Yang G., Wang X., Peng Y., Rasul F., Hu Y., Zou T. (2018): Different micro-climate response of indica rice population to nitrogen fertilizer. Plant Soil Environ., 64: 407-412.
download PDF

Field experiment was carried out from 2014 to 2016 to clarify the micro-climate response of indica rice population to nitrogen fertilizer. R498, R816 and R499 were used as representatives of drooping panicle, semi-erect panicle and erect panicle indica rice, respectively and 3 nitrogen fertilizer levels (N0 – 0 kg N/ha; N1 – 150 kg N/ha; N2 – 150 kg/ha) were set for each panicle of indica rice. Results showed that the erect panicle indica rice (R499) improved the environment of temperature, relative humidity and light of rice population under heavy nitrogen fertilizer, and built a healthier micro-climate environment for rice population, especially at the middle position of rice population. Comparing with drooping panicle indica rice (R498), erect panicle indica rice performed better under heavy nitrogen fertilizer, with a higher micro-climate response index to nitrogen fertilizer at middle and lower position in rice population. In comparison of R498, the yield of R499 increased by 0.10–0.11 t/ha under N1 treatment, while it increased by 0.93–0.96 t/ha under N2 treatment; thus, the suggestion for farmers is to plant erect panicle indica rice in heavy fertilizer area or to use more fertilizer in moderate fertilizer area.

References:
Chen Xinping, Cui Zhenling, Fan Mingsheng, Vitousek Peter, Zhao Ming, Ma Wenqi, Wang Zhenlin, Zhang Weijian, Yan Xiaoyuan, Yang Jianchang, Deng Xiping, Gao Qiang, Zhang Qiang, Guo Shiwei, Ren Jun, Li Shiqing, Ye Youliang, Wang Zhaohui, Huang Jianliang, Tang Qiyuan, Sun Yixiang, Peng Xianlong, Zhang Jiwang, He Mingrong, Zhu Yunji, Xue Jiquan, Wang Guiliang, Wu Liang, An Ning, Wu Liangquan, Ma Lin, Zhang Weifeng, Zhang Fusuo (2014): Producing more grain with lower environmental costs. Nature, 514, 486-489  https://doi.org/10.1038/nature13609
 
Cripps R.W. (1987): Growth Effects of Light and Plant Competition in a High Yield Environment. [Ph.D. thesis] Champaign, University of Illinois at Urbana, 197.
 
Gao S., Chen W., Zhang B. (1999): Studies of erect panicle in rice. Journal of Jilin Agricultural Sciences, 24: 12–15. (In Chinese)
 
He F. (2009): Effects of N rates on canopy microclimate and population health in irrigated rice. Journal of Agricultural Science and Technology, 10: 79–83.
 
Horie T., Ohnishi M., Angus J.F., Lewin L.G., Tsukaguchi T., Matano T. (1997): Physiological characteristics of high-yielding rice inferred from cross-location experiments. Field Crops Research, 52, 55-67  https://doi.org/10.1016/S0378-4290(96)03458-2
 
Huang Xianzhong, Qian Qian, Liu Zhengbin, Sun Hongying, He Shuyuan, Luo Da, Xia Guangmin, Chu Chengcai, Li Jiayang, Fu Xiangdong (2009): Natural variation at the DEP1 locus enhances grain yield in rice. Nature Genetics, 41, 494-497  https://doi.org/10.1038/ng.352
 
Katsura Keisuke, Maeda Shuhei, Lubis Iskandar, Horie Takeshi, Cao Weixing, Shiraiwa Tatsuhiko (2008): The high yield of irrigated rice in Yunnan, China. Field Crops Research, 107, 1-11  https://doi.org/10.1016/j.fcr.2007.12.007
 
Peng S.B., Huang J.L., Zhong X.H., Yang J.C., Wang G.H., Zou Y.B., Zhang F.S., Zhu Q.S., Buresh R., Witt C. (2002): Research strategy in improving fertilizer-nitrogen use efficiency of irrigated rice in China. Scientia Agricultura Sinica, 35: 1095–1103. (In Chinese)
 
Jurik Thomas W., Van Kyujung (2004): Microenvironment of a corn–soybean–oat strip intercrop system. Field Crops Research, 90, 335-349  https://doi.org/10.1016/j.fcr.2004.04.002
 
TANG Liang, GAO Hong, Yoshihiro Hirooka, Koki Homma, Tetsuya Nakazaki, LIU Tian-sheng, Tatsuhiko Shiraiwa, XU Zheng-jin (2017): Erect panicle super rice varieties enhance yield by harvest index advantages in high nitrogen and density conditions. Journal of Integrative Agriculture, 16, 1467-1473  https://doi.org/10.1016/S2095-3119(17)61667-8
 
WANG Fei, PENG Shao-bing (2017): Yield potential and nitrogen use efficiency of China's super rice. Journal of Integrative Agriculture, 16, 1000-1008  https://doi.org/10.1016/S2095-3119(16)61561-7
 
Wang Jiayu, Nakazaki Tetsuya, Chen Shuqian, Chen Wenfu, Saito Hiroki, Tsukiyama Takuji, Okumoto Yutaka, Xu Zhenjin, Tanisaka Takatoshi (2009): Identification and characterization of the erect-pose panicle gene EP conferring high grain yield in rice (Oryza sativa L.). Theoretical and Applied Genetics, 119, 85-91  https://doi.org/10.1007/s00122-009-1019-0
 
Xu Z.J., Chen W.F., Zhang L.B., Yang S.R. (1990): Comparative study on light distribution rice canopy of different panicle types. Scientia Agricultura Sinica, 23: 10–16. (In Chinese)
 
XU Zheng-jin, CHEN Wen-fu, HUANG Rui-dong, ZHANG Wen-zhong, MA Dian-rong, WANG Jia-yu, XU Hai, ZHAO Ming-hui (2010): Genetical and Physiological Basis of Plant Type Model of Erect and Large Panicle Japonica Super Rice in Northern China. Agricultural Sciences in China, 9, 457-462  https://doi.org/10.1016/S1671-2927(09)60117-6
 
Xu Quan, Liu Tiansheng, Bi Wenjing, Wang Yuanzheng, Xu Hai, Tang Liang, Sun Jian, Xu Zhengjin (2015): Different effects of DEP1 on vascular bundle- and panicle-related traits under indica and japonica genetic backgrounds. Molecular Breeding, 35, -  https://doi.org/10.1007/s11032-015-0364-8
 
Yan Chang-Jie, Zhou Ji-Hua, Yan Song, Chen Feng, Yeboah Martin, Tang Shu-Zhu, Liang Guo-Hua, Gu Ming-Hong (2007): Identification and characterization of a major QTL responsible for erect panicle trait in japonica rice (Oryza sativa L.). Theoretical and Applied Genetics, 115, 1093-1100  https://doi.org/10.1007/s00122-007-0635-9
 
Zhang W.Z., Xu Z.J., Chen W.F., Zhang B.L., Jin X.H., Wu X.D. (2002): The research progress on erect panicle type of rice. Journal of Shenyang Agricultural University, 33: 471–475. (In Chinese)
 
Zhou Y., Zhu J., Li Z., Yi C., Liu J., Zhang H., Tang S., Gu M., Liang G. (2009): Deletion in a Quantitative Trait Gene qPE9-1 Associated With Panicle Erectness Improves Plant Architecture During Rice Domestication. Genetics, 183, 315-324  https://doi.org/10.1534/genetics.109.102681
 
Zhu K., Tang D., Yan C., Chi Z., Yu H., Chen J., Liang J., Gu M., Cheng Z. (2010): ERECT PANICLE2 Encodes a Novel Protein That Regulates Panicle Erectness in Indica Rice. Genetics, 184, 343-350  https://doi.org/10.1534/genetics.109.112045
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti