Online first articles

Original Paper

Impacts of straw, biogas slurry, manure and mineral fertilizer applications on several biochemical properties and crop yield in a wheat-maize cropping system

Liu Zhen, Sun Kai, Zheng Bin, Dong Qingling, Li Geng, Han Huifang, Li Zengjia, Ning Tangyuan
Published online on November 2, 2018
abstractdownload PDF
Original Paper

Effect of 2,4,6-trimercaptotriazine, trisodium salt, nonahydrate on heavy metals bioavailability in soils and accumulation in tobacco

Yansong Xiao, Qiulong Hu, Hongguang Li, Quan Zhong, Wei-ai Zeng, Songsong Gu, Hailin Cai, Lin Tan
Published online on December 4, 2018
abstractdownload PDF
Original Paper

Characterization of selenium accumulation of different rice genotypes in Chinese natural seleniferous soil

Biaojin Zhang, Yihua Wei, Song Yan, Huaxin Shi, Yuanyuan Nie, Guoxing Zou, Xiangxi Zhang, Linguang Luo
Published online on December 12, 2018
abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences