Electronic supplementary material

The impacts of a biochar application on selected soil properties and bacterial communities in an Albic Clayic Luvisol

Chengsen Zhao, Qingqing Xu, Lin Chen, Xiaoqing Li, Yutian Meng, Xiaowei Ma, Yuepei Zhang, Xibo Liu, Hongyan Wang

Zhao_ESM.pdf

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti